Pýtame sa za Vás

Ťažké zdravotné postihnutie a kompenzácie

16. februára 2021

Štát vám uhradí množstvo príspevkov, ktoré majú uľahčiť život. Musíte však splniť viacero podmienok a na základe posudkov vám bude alebo nebude vydaný preukaz ZŤP či príslušné kompenzácie. Viete, na čo máte nárok? Ako postupovať, a čo všetko vám treba na vybavenie kompenzácie?

Ťažké zdravotné postihnutie

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len osoba s ŤZP) sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Sociálny dôsledok ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „ŤZP“) je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP prekonať sama.

Kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len "kompenzácia") je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

Cieľom poskytovania kompenzácie, ako aj vyhotovovania preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ŤZP do spoločnosti za jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti a v ustanovených oblastiach.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

Vyhotoveniu preukazu fyzickej osoby s ŤZP, preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím alebo poskytnutiu peňažného príspevku na kompenzáciu predchádza individuálne posúdenie.

Posudková činnosť:

Preukaz ŤZP

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní).

Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Odporúčame, aby sa osoby s ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Ako získať preukaz?

O vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP a preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu, pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x4cm. Vyhotovenie preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti:

-  premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť

- nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy

- zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

-        môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP

-        nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia

-        môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Pravidlá používania parkovacieho preukazu:

-        môže ho používať iba osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iný oprávnený orgán v zahraničí

-        používa sa na vozidle, ktoré prepravuje osobu s ŤZP odkázanú na individuálnu prepravu alebo s praktickou alebo úplnou slepotou oboch očí

-        môže sa používať na vozidle len pri preprave osoby, ktorá je jeho držiteľom, inak je vodič povinný ho odstrániť z vozidla

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny " Lekársky nález “, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie preukazu, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

V rámci zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa za kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia považuje zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych služieb.

Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Funkčnou poruchou sa rozumie nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.

Za sociálny dôsledok ŤZP sa považuje znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama.

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú v oblasti:

-        mobility a orientácie

-        sebaobsluhy

-        komunikácie

-        zvýšených výdavkov

oblasti mobility a orientácie sa kompenzuje znížená pohybová alebo orientačná schopnosť s cieľom zmierniť alebo prekonať znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej potreby a k stavbám a uľahčiť orientáciu a premiestňovanie sa.

oblasti komunikácie sa kompenzuje narušená schopnosť komunikácie s cieľom umožniť osobe styk so spoločenským prostredím a sprístupniť jej informácie.

oblasti zvýšených výdavkov sa kompenzujú zvýšené výdavky na diétne stravovanie a zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. Účelom tejto kompenzácie je zmierniť dôsledky pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ŤZP fyzickej osoby.

oblasti sebaobsluhy sa kompenzuje obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo jej strata s cieľom poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pomoc pri úkonoch sebaobsluhy. Ide o prípady keď si osoba v dôsledku poškodenia alebo straty telesných, zmyslových alebo duševných funkcií nemôže sama zabezpečiť úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o svoju domácnosť alebo realizovať základné sociálne aktivity.

Postup pri podávaní žiadosti o peňažný príspevok

Osoba, ktorá má záujem o peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, musí podať písomnú žiadosť o priznanie tohto príspevku. Žiadosť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podáva ŤZP osoba, prípadne za dieťa jeho rodič alebo osoba, ktorej bolo zverené do osobnej starostlivosti. Ak niekto vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o priznanie peňažného príspevku alebo oznámiť alebo preukázať rozhodujúce skutočnosti, môže to urobiť v jeho mene a s jeho súhlasom a na základe potvrdenia lekára aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Žiadosť musí obsahovať:

-        meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu

-        dátum jej narodenia

-        adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu

-        doklad o tom, že ide o občana SR, ktorý má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt alebo o cudzinca, ktorý spĺňa stanovené podmienky

-        rodné číslo, ak je pridelené

-        lekársky nález

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. K žiadosti sa predkladá aj potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne s jej príjmom.

Pri rozhodovaní o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu sa spoločne posudzujú tieto príjmy:

-        u posudzovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím jej príjem a príjem jej manžela alebo manželky

-        u rodičov s nezaopatreným dieťaťom príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti

-        u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjmy a príjmy, ktoré na nich poberá iná fyzická osoba a príjem nezaopatrených detí žijúcich s nimi v domácnosti

-        u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti (ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, posudzuje sa príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba)

-        u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem

Vznik a zánik nároku na peňažný príspevok

Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu a nárok na jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, o jeho priznaní.

Príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, a to za celý kalendárny mesiac, aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca mesačne pozadu.

Opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu sa odníme a jeho výplata sa zastaví, ak sa zistí, že sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na opatrovanie sa odníme a jeho výplata sa zastaví aj vtedy, ak príslušný orgán zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na opakovaný peňažný príspevok na kompenzáciu alebo na jeho výplatu, tento príspevok sa odníme, jeho výplata sa zastaví, prípadne sa jeho výška zvýši alebo zníži.

Nárok na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu alebo jeho časti vo všeobecnosti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patril.

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmumajetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).

Príklad: Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 €, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 €. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) /2 = 555 € mesačne.

Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje jeden krát za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.

Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbecalebo sa poskytnú v nižšej sume.

Fyzická osoba, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a fyzická osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 €. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku osoby s ŤZP vyššia ako 39 833 €. Toto pravidlo platí pre všetky peňažné príspevky na kompenzáciu.

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

V rámci legislatívy SR je na základe zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (v znení neskorších predpisov) možné získať nasledovné príspevky.

Opakované peňažné príspevky:

-        peňažný príspevok na osobnú asistenciu

-        peňažný príspevok na opatrovanie

-        peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

-        peňažný príspevok na prepravu

Jednorázové peňažné príspevky:

-        peňažný príspevok na kúpu pomôcky

-        peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky

-        peňažný príspevok na úpravu pomôcky

-        peňažný príspevok na opravu pomôcky

-        peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

-        peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

-        peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

-        peňažný príspevok na úpravu bytu

-        peňažný príspevok na úpravu rodinného domu

-        peňažný príspevok na úpravu garáže

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Príspevok na osobnú asistenciu je možné poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku pri stanovených činnostiach odkázaná na pomoc osobného asistenta. Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít. Ide napr. o asistenciu pri osobnej hygiene, vstávaní, podávaní liekov, príprave stravy, obliekaní, nakupovaní...

Rozsah hodín osobnej asistencie úrad stanoví v komplexnom posudku na základe záverov šetrenia lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Podstatné sú najmä údaje o potrebe osobnej asistencie, ktoré uvádzate pri osobnom šetrení pracovníkom ÚPSVaR.

Je dôležité venovať z vašej strany dostatočnú pozornosť výpočtu rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie!

Osobná asistencia pomáha fyzickej osobe s ŤZP pri zabezpečení základných životných potrieb a pri kontakte so spoločenským prostredím. V čase podávania žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu, vy musíte vedieť k akým činnostiam potrebujete osobného asistenta aj ako dlho vám trvá vykonávanie týchto činností. Je dôležité z vašej strany pripraviť si predbežný výpočet rozsahu potrebných hodín osobnej asistencie tak, aby ste boli pripravení obhájiť si túto potrebu pred pracovníkom ÚPSVaR. Najlepšie je spraviť si s vlastným úsudkom priradiť dobu trvania a frekvenciu činností, pri ktorých ste odkázaní na pomoc osobného asistenta.

Vypracované tlačivo môžete priložiť k žiadosti o príspevok na osobnú asistenciu.

Rozsah hodín osobnej asistencie príslušný orgán opätovne posúdi každé tri roky od jeho určenia na účel zistenia, či predchádzajúci určený rozsah hodín osobnej asistencie zodpovedá potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Po dovŕšení 65. roku veku možno tento príspevok poskytovať, len ak bol fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaný pred dovŕšením 65 rokov veku.

Osobnú asistenciu môže vykonávať aj priamy rodinný príslušník, ale len pri určitých činnostiach a v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie pre tieto činnosti, najviac 1460 hodín ročne, resp. 4 hodiny denne.

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 3,82 eur. Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

Príspevok na prepravu

Tento príspevok možno získať najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu mesačne (101,07 eur). Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie - príspevok sa vypláca mesačne podľa skupín a kategórií.

Príspevok na opatrovanie

Ak fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím staršiu ako šesť rokov, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, opatruje iná fyzická osoba, možno fyzickej osobe, ktorá opatruje, poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie. Osobou, ktorá opatruje, môže byť manžel, manželka, rodič alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec, alebo aj iná osoba, ktorá býva s postihnutým.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Opatrovník v produktívnom veku:

Momentálne je základná výška príspevku 369,36 € pri opatrovaní jednej osoby, 492,34 € pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP osôb.

Ak opatrovaná osoba ešte navštevuje školu alebo jej je poskytovaná starostlivosť sociálnych služieb v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, je výška príspevku 326,16 € pri opatrovaní jednej osoby a 461,81 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb.

Ak opatrujete viacero ŤZP osôb, pričom sa jednej z nich poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v celkovom rozsahu viac ako 20 hodín za týždeň, je výška opatrovateľského príspevku 480,05 €.

Existuje aj možnosť navýšenia príspevku o 100 €, ak je v opatere jedno alebo viacero ťažko zdravotne postihnutých detí, zároveň však nesmie mať žiadateľ v čase opatrovania žiadny príjem zo zamestnania, výsluhových dávok alebo dôchodku.

Príspevok sa vypláca v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet opatrovníka.

Výška príspevku sa môže aj znížiť, ak je príjem ŤZP osoby vyšší ako 2 násobok životného minima (410,14 €)zvýšila sa suma dôchodku pre bezvládnosť alebo sa opatruje ŤZP nezaopatrené dieťa, ktorého príjem prevyšuje 3-násobok životného minima (615,21 €).

Opatrovník v dôchodku:

Keď nastane situácia, kedy opatrovateľ poberá starobný, predčasný, invalidný alebo výsluhový dôchodok, neberie sa do úvahy príjem ŤZP osoby a výška príspevku je 184,71 € pri opatrovaní jednej osoby alebo 246,20 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb.

Ak sa opatrovanej ŤZP osobe alebo osobám zároveň poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, je výška príspevku vo výške 163,06 € pri jednej opatrovanej osobe, 230,88 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých ŤZP osôb.

Ak má opatrovník viacero ŤZP osôb, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne, je výška opatrovateľského príspevku 240 €.

Aj v tomto prípade sa môže suma príspevku znížiť, ak je opatrovanej ŤZP osobe zvýšia dôchodok pre bezvládnosť. Suma príspevku sa zníži o sumu navýšenia dôchodku.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky

Takýto príspevok môžete získať najviac vo výške 8 630,42 eur. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Výška tohto príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby so ZŤP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku  odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť PP na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa jej toto zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, najviac však v sume 11 617,88 €.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Príspevok na kúpu auta možno získať najviac vo výške 6 638,79 eur, pri aute s automatickou prevodovkou najviac je to maximum 8 298 eur. Výška príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny auta a príjmu osoby so ZŤP, cena vozidla nemôže presiahnuť sumu 13 277,57 eur.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Tento príspevok možno získať najviac v sume 6 638,79 eur.

Príspevok však možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy. Súčet týchto príspevkov nesmie presiahnuť sumu 6 638,79 eur za obdobie 7 rokov. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy vozidla a príjmu osoby so ZŤP.

Peňažný príspevok na úpravu bytu

Možno ho poskytnúť aj viackrát, no súčet týchto príspevkov nesmie počas 7 rokov presiahnuť: 6 638,79 eur na úpravu bytu alebo rodinného domu a 1 659,70 eur na úpravu garáže. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy a príjmu osoby so ZŤP.

Limity na lieky

Limit je 25 eur za štvrťrok. Vypláca ho zdravotná poisťovňa priamo na účet alebo poštovou poukážkou na adresu poistenca.

Oslobodenie od dane

Obec môže znížiť alebo oslobodiť občana s ŤZP, alebo občana s ŤZP so sprievodcom o dane zo stavieb, bytov, garáže, nebytových priestorov, od daní za psa alebo komunálny odpad a potrebné informácie Vám poskytne miestny či mestský úrad.

Oslobodenie od rôznych poplatkov

-        od poplatku 6,50 eur za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP

-        od poplatku 9,50 eur za vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom

-        od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb

-        od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb

-        od poplatku prvého zápisu držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 ďalší zápis, ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok z príslušného úradu

-        od poplatku za komunálny odpad, o ktorom rozhoduje mesto alebo obec

-        od poplatku 16,50 eur za povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR

-        od poplatku 66 eur za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

Žiadne koncesionárske poplatky

-         osoby s ŤZP sú oslobodené do platenia koncesionárskych poplatkov

-         na adresu RTVS je potrebné zaslať fotokópiu preukazu osoby ZŤP, alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny, evidenčné číslo SIPO a rodné číslo

Lacnejšie či bezplatné cestovanie

Cestovanie vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko

-        cestujúci s preukazom ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú v 2. triede za znížené cestovné

-        cestujúci s preukazom ŤZP-S má bezplatnú prepravu pre sprievodcu, invalidný vozík, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom

Použitie vlaku kategórie EC (EuroCity)

-        držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S platia v 2. triede príplatok 1 euro, sprievodca príplatok neplatí

-        v 1. triede sa platí príplatok 1 euro držitelia preukazov aj sprievodcovia, okrem toho platia aj príslušné cestovné

Použitie povinne miestenkového vlaku kategórie SC (SuperCity)

-        je potrebné zakúpenie príplatku na rezerváciu miesta pre držiteľov preukazov a ich sprievodcov vo výške 5 eur v 2. vozňovej triede

-        v 1. triede zaplatia príslušné cestovné + príplatok 3€ navyše za osobu

Použitie vlaku kategórie IC (InterCity)

-        je to povinne miestenkový vlak, držitelia preukazov platia vo všetkých štyroch triedach cenu 2. vozňovej triedy

-        ak sú držitelia ŤZP a ŤZP-S zároveň aj držiteľmi preukazu na bezplatnú dopravu, platí sa cestovné 3. Triedy

-        sprievodca zaplatí cestovné za triedy 2 a 2 plus v cenovej kategórii 4, pre vozňové triedy 1 a 1 plus zaplatí v cenovej kategórii 3

Cestovanie autobusom

Väčšina dopravcov poskytuje zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov aj ich sprievodcov alebo vodiaceho psa.

Diaľnice zadarmo

Diaľničnú známku (e-známku) zadarmo získava držiteľ parkovacieho preukazu ZŤP zaslaním požadovaných dokumentov na adresu Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/

Galéria

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri