Pýtame sa za Vás

Invalidita a invalidný dôchodok

19. februára 2021

Človek, ktorému je zrazu diagnostikované závažné ochorenie alebo utrpí vážny úraz, sa dostáva do zložitej životnej situácie. Ako sa zorientovať v množstve zákonov a ako v tejto novej životnej situácii postupovať? Čo všetko vám treba na vybavenie invalidného dôchodku? Základné nasmerovanie vám poskytnú nasledovné informácie, čerpané z oficiálnych zdrojov.

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

Človek, ktorému je zo dňa na deň diagnostikované závažné ochorenie alebo utrpí vážny úraz sa dostáva do zložitej životnej situácie, kedy má problém zorientovať sa v množstve zákonov a ako v tejto novej životnej situácii postupovať. V prípade ťažkého zdravotného postihnutia sa tento stav odvíja vo viacerých rovinách. Prioritnou rovinou je zdravotná starostlivosť a indikácia účinnej liečby a rehabilitácie. V sociálnej rovine je to oblasť zníženia pracovnej schopnosti (invalidita) a oblasť kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Práve v sociálnej rovine dochádza k problematickej orientácii človeka s ťažkým zdravotným postihnutím v existujúcich zákonoch, či akým spôsobom ďalej postupovať v novo vzniknutej životnej situácii. Ako už bolo zmienené vyššie, je potrebné rozlišovať priznanie invalidity od priznania statusu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Čo sa týka posudzovania invalidity, tak v tomto prípade je kompetentným orgánom Sociálna poisťovňa a na základe lekárskeho posudku má právomoc uznať vás za invalidného a priznať invalidný dôchodok.

Čo sa týka priznania statusu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, tak v tomto prípade je kompetentným orgánom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a má právomoc na základe komplexného posudku (lekársky posudok a sociálny posudok) priznať vám preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a formy kompenzácie tohto postihnutia.

Dôležitou informáciou pre ľudí s ŤZP je, že na účely priznania invalidity a na účely priznania statusu občana s ťažkým zdravotným postihnutím prebiehajú dve na sebe nezávislé konania. Jedno konanie sa uskutočňuje v rámci Sociálnej poisťovne a druhé konanie sa uskutočňuje v rámci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rovnako tak rozhodnutia vychádzajúce z posudkov nebývajú identické (percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nemusí zhodovať s percentuálnou mierou funkčnej poruchy).

Sociálna poisťovňa posudzuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje mieru funkčnej poruchy, kde stanovuje oblasti kompenzácie ŤZP.

Priznanie invalidného dôchodku

Základným kritériom na to, aby ste boli uznaný invalidným a aby vám mohol byť priznaný invalidný dôchodok, je váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobuje takzvaný „pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou“.

Váš zdravotný stav teda musí spĺňať podmienku dlhodobosti, teda musí existovať predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok, a zároveň podmienku závažnosti, teda musíte mať mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude závisieť aj výška sumy invalidného dôchodku. To, či je váš zdravotný stav natoľko nepriaznivý, aby ste mohli byť uznaný invalidným, neposudzuje váš ošetrujúci lekár, ale posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.

Posudkový lekár sociálneho poistenia pri posudzovaní zdravotného stavu zvyčajne vo vašej prítomnosti určí, akú máte mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách. Pri určovaní tohto percenta musí posudkový lekár sociálneho poistenia postupovať v súlade s Prílohou č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorej je presne stanovené rozpätie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v závislosti od druhu zdravotného postihnutia a od jeho závažnosti (údaje o %-nej miere poklesu schopnosti pri diagnóze SM uvádzame nižšie).

Dôležité je, že ak máte viac zdravotných postihnutí, posudkový lekár sociálneho poistenia nemôže určiť takéto percento pre každé ochorenie a následne ich spočítať. Toto percento sa určuje len pre jedno, a to rozhodujúce zdravotné postihnutie (ide o zdravotné postihnutie, ktoré je rozhodujúcou prekážkou vo výkone zamestnania). Ak okrem rozhodujúceho zdravotného postihnutia trpíte aj inými ochoreniami, posudkový lekár sociálneho poistenia ich môže zohľadniť tak, že percento za rozhodujúce zdravotné postihnutie zvýši maximálne o 10 % za ostatné ochorenia.

Posudkový lekár sociálneho poistenia posudzuje zdravotný stav na základe lekárskych správ odborných lekárov a vášho ošetrujúceho lekára, ako aj na základe vlastného vyšetrenia. Preto je vhodné, aby ste ešte pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok absolvovali potrebné lekárske vyšetrenia, a aby ste všetky lekárske správy mali so sebou pri spisovaní žiadosti o invalidný dôchodok.

Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri diagnóze SM:

a)   ľahké formy, bez výraznejšej poruchy funkcie (benígne formy, spinálne, očné, vestibulárne poruchy, dysestézie, jeden atak choroby, Kurtského škála 1 - 2): 10 až 20 %

b)  ľahké formy obmedzujúce výkonnosť organizmu (ľahké centrálne hemiparézy, ľahké spastické paraparézy, Kurtského škála 3): 30 až 50 %

c)   stredne ťažké formy s poruchou motoriky a so zníženou výkonnosťou organizmu (Kurtského škála 4): 50 až 60 %

d)  ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtského škála nad 4): 70 až 80 %

Nárok na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia

A. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný po 31. decembri 2009, je:

- menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov

- najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov

- najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku

- najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku

- najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku

- najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku

- najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku

Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

B. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný pred 1. januárom 2010, je:

- menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov

- najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 22 rokov

- najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 22 rokov do 24 rokov

- najmenej tri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 26 rokov

- najmenej štyri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 26 rokov do 28 rokov

- najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov

Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý nie je starší ako 28 rokov, t. j. má 28 rokov alebo menej ako 28 rokov veku, z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý má viac ako 28 rokov veku.

Potrebný počet rokov sa bez ohľadu na dátum vzniku invalidity, nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ktorý sa stal invalidným v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Na nárok na invalidný dôchodok postačí, ak spĺňa zvyšné dve podmienky nároku, t. j. je invalidný a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

C. Nárok na invalidný dôchodok po 31. decembri 2009 poistenca, ktorému nárok na invalidný dôchodok nevznikol pred 1. januárom 2010,  pretože nesplnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia

Ak poistencovi, ktorý bol uznaný invalidným k dátumu pred 1. januárom 2010 nevznikol nárok na invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa po 31. decembri 2009 na žiadosť znovu posúdi jeho invaliditu a rozhodne o nároku na invalidný dôchodok. V takomto prípade bude novým dátumom vzniku invalidity najskôr 1. január 2010 a na vznik nároku na invalidný dôchodok bude musieť byť splnená podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2010.

Uplatnenie nároku

Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadateľ na účely spísania žiadosti o invalidný dôchodok je povinný predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Ide predovšetkým o nasledovné doklady potrebné na spísanie žiadosti o priznanie invalidného dôchodku:

-        platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

-        tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA - KONTROLNÁ (vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa)

-        doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené

-        vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou

-        rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

-        v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky

-         ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (LEN, AK SA ŽIADA O UZNANIE STAROSTLIVOSTI O DETI ALEBO VÝCHOVY DIEŤAŤA)

-        rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

Aby nárok na invalidný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi.

Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť.

K žiadosti o invalidný dôchodok musia byť priložené najmä tieto doklady:

- bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001

- poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003

Okrem už uvedených dokladov sa predkladajú aj ďalšie doklady, a to podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide.

Na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby žiadateľ o invalidný dôchodok, ktorý bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada invalidný dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia.

Z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne včas predložiť vyššie uvedené doklady (evidenčný list dôchodkového poistenia), oznamuje zamestnanec v týchto situáciách zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať invalidný dôchodok.

V aktuálnych prípadoch je potrebné pripojiť k žiadosti o invalidný dôchodok potvrdenie zamestnávateľa o období poberania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti žiadateľa za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok, prípadne doklad o období poberania platu alebo služobného príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, taktiež za obdobie 52 týždňov pred dátumom spísania žiadosti o invalidný dôchodok.

Ak sa žiada priznať invalidný dôchodok spätne aj za obdobie, v ktorom sa žiadateľovi vyplácala dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vyplácal o vyplatenej sume dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi.

Ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy (z iných príjmov) uznesením súdu alebo exekučným príkazom, je potrebné pripojiť k žiadosti príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok.

Zamestnávateľ je povinný podľa § 231 ods. 1 písm. l) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia.

Dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Pokiaľ sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet. Súčasne je potrebné (s výnimkou, ak žiadateľovi Sociálna poisťovňa už vypláca dôchodok na účet) k žiadosti pripojiť tlačivo vyplnené žiadateľom a potvrdené bankou.

Poberateľovi dávky, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia.

Upozornenie !

Príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

 

Ak máte ďalšie otázky, ako postupovať pri vybavovaní ďalších relevantných žiadostí, neváhajte sa na nás obrátiť. Veríme, že spoločne s našou komunitou ľudí, ktorí podobným procesom už prešli, nájdeme vhodnú radu či riešenie!

Zdroj: https://www.socpoist.sk/

Galéria

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri