SM a invalidita

Je vo vašom záujme udržať si pracovné schopnosti čo najdlhšie, pokiaľ vám to zdravotný stav dovolí. Strata schopnosti pracovať môže mať vážne sociálne i psychické dôsledky. S pokračujúcou invaliditou je možnosť pracovať obmedzená, ak je však zamestnávateľ nápomocný, môže prispôsobiť vaše pracovné zaradenie vašim individuálnym potrebám. Invalidný dôchodok je bohužiaľ ešte stále sociálnym riešením, najmä pre ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou, v oblastiach, kde je nedostatok pracovných miest a vysoká nezamestnanosť. Na druhej strane, mnoho ľudí s SM sa dostáva do situácie, že im priznajú len invaliditu nižšieho stupňa, ich rodiny sa dostávajú na okraj sociálnej priepasti. Ak vám skleróza multiplex už spôsobila ťažké zdravotné postihnutie, bude sa posudzovať vaša znížená pracovná schopnosť (invalidita) a status občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Nie je však ľahké zorientovať sa v zákonoch, ktoré súvisia s obomi procesmi.

Na posudzovanie invalidity je kompetentným orgánom Sociálna poisťovňa. Na základe lekárskeho posudku má právomoc uznať vás za invalidného a priznať invalidný dôchodok.

Status občana s ťažkým zdravotným postihnutím priznáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Aby vám úrad vydal preukaz občana s ťažkým zdravotným poistením a rozhodol, na aké formu kompenzácie postihnutia máte nárok, budete potrebovať komplexný posudok (lekársky posudok a sociálny posudok).

Priznanie invalidity a priznanie statusu občana so ŤZP sú dve na sebe nezávislé konania. Jedno konanie sa uskutočňuje v rámci Sociálnej poisťovne a druhé sa uskutočňuje v rámci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako tak rozhodnutia vychádzajúce z posudkov nebývajú identické. Percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať sa totiž nemusí zhodovať s mierou funkčnej poruchy v percentách. Sociálna poisťovňa posudzuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravým človekom. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zase posudzuje mieru funkčnej poruchy a stanovuje kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia.

Invalidný dôchodok

Základným kritériom na to, aby ste boli uznaný invalidným a aby Vám mohol byť priznaný invalidný dôchodok, je Váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobuje takzvaný „pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou“. Váš zdravotný stav teda musí spĺňať podmienku dlhodobosti. Musí existovať predpoklad, že bude trvať dlhšie ako jeden rok, a zároveň podmienku závažnosti, teda musíte mať mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyššiu ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bude závisieť aj výška sumy invalidného dôchodku. Váš zdravotný stav a prípadnú zníženú pracovnú schopnosť posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Ten, zvyčajne vo vašej prítomnosti, určí akú máte mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách.

Percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri diagnóze SM:
  • ľahké formy, bez výraznejšej poruchy funkcie (benígne formy, spinálne, očné, vestibulárne poruchy, dysestézie, jeden atak choroby, Kurtského škála 1 – 2): 5 až 15 %
  • ľahké formy obmedzujúce výkonnosť organizmu (ľahké centrálne hemiparézy, ľahké spastické paraparézy, Kurtského škála 3): 20 až 30 %
  • stredne ťažké formy s poruchou motoriky a so zníženou výkonnosťou organizmu (Kurtského škála 4): 50 až 60 %
  • ťažké formy s poruchami motoriky (vrátane zvieračov, Kurtského škála nad 4): 70 až 80 %

Nárok na invalidný dôchodok máte, ak:

  • ste invalidný
  • získali ste potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a
  • ku dňu vzniku invalidity ste nesplnili podmienky nároku na starobný dôchodok alebo vám nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

(zdroj:socpoist/invalidnydochodok/1288s)

Status občana s ťažkým zdravotným postihnutím

O vydanie preukazu pre ŤZP osobu treba požiadať na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na odbore sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. ÚPSVaR Vám dá potrebné tlačivá:

  • žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ŤZP,
  • tlačivo - lekársky nález.

Tlačivo vypisuje obvodný lekár a treba ho doložiť s kópiami všetkých potrebných nálezov odborných lekárov. Vyplnené tlačivá treba odovzdať na odbore sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR. Lehota na vybavenie je 30 dní od podania žiadosti.

Nárok na preukaz vzniká vydaním posudku, kde miera funkčnej poruchy musí byť minimálne 50%. Ak nie je, preukaz nemôže byť vystavený a nebudete považovaný za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Na vystavenie preukazu je potrebná fotografia ako na občiansky preukaz.

Preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby je bez sprievodcu alebo so sprievodcom. Vyhotovuje sa podľa toho, či ste ako fyzická osoba s ŤZP odkázaná na sprievodcu.

Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.

Pri posudzovaní miery funkčnej poruchy sa posudzujú sociálne dôsledky v jednotlivých oblastiach, s prihliadnutím na rodinné a životné podmienky a osobnostné predpoklady. Úradu z týchto skutočností môžu vyplynúť formy kompenzácie (podľa splnenia potrebných kritérií) v oblasti mobility, oblasti komunikácie, oblasti nevyhnutných životných úkonov a prác v domácnosti, oblasti zvýšených výdavkov. Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú peňažným príspevkom. Na poskytnutie peňažného príspevku je potrebné požiadať takisto na príslušnom Úrade práce a sociálnych vecí a rodiny. Potrebná je žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, ktorú Vám poskytne ÚPSVaR. Peňažný príspevok a jeho výška sa priznáva alebo nepriznáva rozhodnutím Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

Parkovací preukaz

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

(zdroj: upsvar.sk/obcansozdravotnympostihnutim.sk)

Kontaktujte najbližší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Mali by vám poskytnúť odborné poradenstvo, vysvetliť, na čo máte nárok, a pomôcť s vyplnením žiadostí. Môžete žiadať napríklad o asistenciu, opatrovateľskú službu, kompenzačné pomôcky, sprevádzanie, príspevok na auto, o umiestnenie v domove sociálnych služieb, o peňažné príspevky – podľa miery a typu vášho postihnutia. Neváhajte požiadať o to, na čo máte nárok. Potreba invalidného vozíka vôbec neznamená koniec aktívneho života. Kompenzačné pomôcky, či už vozík, barle či chodítko vám naopak pomôžu pohybovať sa lepšie a zlepšia kvalitu vášho života.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť