SM a rehabilitácia

Ak si pod pojmom rehabilitácia predstavíte len cvičenie, masáže či cvičenia v bazéne, mýlite sa. Rehabilitácia je totiž oveľa širší pojem. Je to komplexná terapia, na ktorej sa budete aktívne zúčastňovať a ktorá by mala zlepšovať vašu fyzickú kondíciu, psychický stav a sociálne vzťahy. V poslednej dobe sa stále viac zdôrazňuje význam prepojenia jednotlivých zložiek rehabilitácie, najmä fyzioterapie a psychoterapie. S pacientom podľa tohto tvrdenia treba pracovať ucelene, umelo sa nerozdeľuje fyzická a psychická časť človeka. Rehabilitácia pri SM musí byť, rovnako ako farmakoterpia, šitá na „mieru“. Ľudia so sklerózou multiplex majú totiž rôzne druhy ťažkostí, ktoré sú veľmi individuálne a postupom času sa môžu rôzne meniť. Dôležitá je aj vaša životná situácia a sociálne zázemie. Aj preto pri vašej rehabilitácii budú spolupracovať viacerí odborníci, ktorí tvoria jeden tím.

  • Neurológ alebo rehabilitačný lekár – bude priebežne posudzovať váš zdravotný stav a predpisovať vám rehabilitačné procedúry.
  • Psychoterapeut či psychiater pomôže vám rozpoznať a riešiť poruchy nálady a prípadné mentálne ťažkosti, ktoré vyplývajú z diagnózy SM. Môže vám pomôcť aj pri riešení osobných či rodinných problémov vo vzťahu k ochoreniu.
  • Fyzioterapeut vám bude radiť, ako máte cvičiť doma. Zostaví vám plán pohybových aktivít. Počas individuálnej fyzioterapie bude s vami cvičiť cviky na uvoľnenie svalstva, posilňovacie cviky, či trénovať rovnováhu. Pod jeho vedením sa zúčastníte skupinových a zdravotných cvičení, absolvujete posilňovací tréning, aeróbny tréning a ďalšie formy cvičenia, ktoré budú pri vašich ťažkostiach potrebné.
  • Zdravotná sestra – bude vás motivovať k pohybovým aktivitám, poskytne vám ošetrovateľskú i rehabilitačnú starostlivosť, dozviete sa od nej ako sa vyhnúť bolesti. Pri pokročilých prípadoch inštruuje rodinu či opatrovateľov o zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí - ako sa starať o preležaniny či ako zvládnuť cievkovanie.
  • Logopéd vám pomôže zlepšiť problémy s rečou,či s prehĺtaním, ktoré môžete kvôli SM mať.
  • Ergoterapeut s vami nacvičí bežné každodenné činností, ktoré by ste mali zvládať – obliekanie, jedlo, hygiena. Naučí vás, ako niektoré z týchto činností zefektívniť a uľahčiť. Zaoberá sa najmä činnosťou ruky a pomôže vám zlepšovať jemnú motoriku.
  • Sociálny pracovník vám bude pomáhať pri všetkých žiadostiach o kompenzačné pomôcky, poradí vám ako získať opatrovateľský príspevok, príspevok na zlepšenie mobility či asistenciu a ďalšie sociálne služby, ak na ne budete mať nárok. Môže vám pomôcť aj pri vybavovaní invalidného dôchodku či preukazu zdravotne ťažko postihnutej osoby.
  • Protetik. Vyrobí vám kompenzačné pomôcky na mieru a poradí vám, aké typy pomôcok sú pre vás vhodné.

Rehabilitácia môže byť ambulantná alebo sa spájať s pobytom v rehablitačnom ústave, ktoré trvá 2 až 4 týždne. Výhodou pobytu je intenzívnejšie cvičenie a viac procedúr,ak to však dovolí váš celkový stav. a hlbšie vedomosti o potrebných druhoch pohybu.

Kúpele

Kúpeľná starostlivosť je dôležitou súčasťou komplexnej rehabilitačnej starostlivosti. Kúpele by ste mali absolvovať najmä po prekonaní ťažšieho ataku či v neskoršom štádiu ochorenia. Dávkovanie procedúr treba zvyšovať postupne, aby ste si nepreťažili telo. Po návrate je nutné doma samozrejme pokračovať v domácom cvičení či ambulantnej fyzioterapii 2 až 4 krát týždenne, aby mal kúpeľný pobyt efekt. Len dlhodobá a pravidelná rehabilitácia vám pomôže dosiahnuť stanovené ciele.

Neurorehabilitácia - symptomatická rehabilitácia

Terapia na neurofyziologickom základe má veľký význam vo fyzioterapii a je treba s ňou začať čo najskôr po určení diagnózy SM. Využíva sa pri nej významná vlastnosť centrálnej nervovej sústavy – neuroplasticita. Je to schopnosť CNS reagovať a prispôsobiť sa novým podnetom tým, že sa dokáže funkčne a štrukturálne prestavať. Vhodná a opakovaná stimulácia pomáha nájsť nepoškodené oblasti mozgu a využiť na čiastočnú opravu poškodenej funkcie. Týmito podnetmi sa tiež môžu aktivovať rezervné nervové vlákna poškodených dráh, ktoré ich funkciu podľa aktuálnej situácie čiastočne či úplne nahradia. Pri terapii na neurofyziologickom podklade sa krátkodobo ovplyvňuje svalové napätie, posilňujú sa oslabené svaly, zlepšuje sa prenos nervových vzruchov a zmenšuje sa počet patologických pohybov. Znižuje sa únava, bolesť, zlepšujú sa kognitívne funkcie a jemná motorika. Pri cvičení sa budete učiť vnímať vlastnú telesnú schému. Najskôr sa nacvičujú jednoduchšie a postupne aj zložitejšie pohyby tak, aby ste neskôr dokázali používať tieto pohybové vzorce v bežnom živote. Patria sem Bobathova metóda, Vojtova metóda, PNF terapia, DNS terapia, koncept Spiraldynamik a viaceré ďalšie.

Samostatne či spolu?

Fyzioterapiu treba vždy začať konzultáciou s lekárom i s fyzioterapeutom, ktorí vám stanovia pohybový program šitý na mieru. Všeobecne platí, že okrem výberu pohybovej aktivity je dôležitý aj prístup a motivácia. Silná motivácia a úzky kontakt s terapeutom má často väčší význam pri dosiahnutí úspechu než samotná použitá technika cvičenia. Pohybové aktivity sa môžu robiť individuálnou či skupinovou formou. Viaceré štúdie uvádzajú, že lepšie výsledky sa dosiahli v programoch, kde sa cvičilo skupinovo v porovnaní s individuálnym samostatným domácim cvičením. Dôvodom je motivácia kolektívu, sociálne väzby, ktoré v kontakte s ďalšími ľuďmi v skupine získate i vzájomná psychická podpora.

 

Rado, 33 rokov

„Musel som veľa cvičiť, aby sa mi zlepšila motorika i ochabnuté svalstvo. Jeden z kamarátov ma vzal k trénerovi, ktorý ma naučil aj meditovať. Zabezpečil mi aj stacionárny bicykel, ktorý som potreboval na rozhýbanie svalstva. Chodím na rekondičné pobyty a už druhý rok som sa zúčastnil cyklojazdy Od Tatier k Dunaju na podporu pacientov s SM. Obidvakrát sa mi podarilo prejsť na bicykli spolu s ostatnými 400 kilometrov počas piatich dní.“

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť